Agronomkurs

Agronomutdanninga

Agronomkurset fører fram til eksamen i alle faga som du treng for agronomutdanning etter godkjend læreplan i felles programfag Vg3 Landbruk under utdanningsprogram for Naturbruk. Ved Vinterlandbrukssk... 

Les mer

Elevar

Den typiske eleven ved Vinterlandbruksskulen er ei kvinne eller ein mann i midten/slutten av tjueåra som før eller seinare skal overta ein gard i området. 
Les mer

Om faga

Faget består av to delar, planteproduksjon og husdyrproduksjon med to lærarar som er ansvarlege for kvar sin del. Dei to delane heng likevel saman, særleg tydeleg er det når det gjeld dyrking av gras ..

Les mer

Opptakskrav

Kravet til opptak ved skulen er at eleven må ha fylt minst 19 år, i tillegg må han/hun ha minst eit halvt års jordbrukspraksis. Du kan ikkje søkja opptak ved skulen medan du går i lære (ikkje har avsl...
Les mer

Søknaden

Last ned søknadsskjemaet på din eigen maskin, fyll ut søknaden og send den med naudsynte vedlegg til VLJ, Jærvegen 996, 4352 Kleppe. Velkomen som søkar
Les mer

Eigenbetaling

Vi har ein eigenbetaling for elevane på kr 1.500 for kvart fag med unntak for plante- og husdyr der prisen er kr. 3.000. Beløpet blir fakturert med halvdelen kvar i august og januar. Ved å gå på Vinte...

Les mer

Lånekassen

Som elev på Vinterlandbruksskulen kan du søkja om lån og stipend frå Lånekassen, men følgjande vilkår må vera oppfylt: Du må ta ein kombinasjon av modular som til saman utgjer meir enn 50 % av fagtilb...
Les mer

Timeplan 2020/21

Undervisinga startar 17. august og varer til ca. 20. april. Eksamen i midten av mai. Dei ulike faga blir undervist på kvar sine kveldar. Skuleåret 2020/21 blir oppsettet slik: Øksnevad: Plante- og hus...

Les mer

Realkompetansevurdering ved VLJ

Alle søkjarar som har brukt retten sin til vidaregåande utdanning må legge fram ei realkompetansevurdering i dei fem faga (eller dei faga du ønskjer å ta) på Vg3 Landbruk for å bli tatt opp ved skulen...
Les mer